Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt  
Zakres działania


Teren działania

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli sprawuje nadzór sanitarny na terenie:
miasto Zduńska Wola
gminy: Zduńska Wola, Szadek, Zapolice

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli:

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy:

 • udział w opiniowaniu i odbiorach nowo-uruchamianych i modernizowanych obiektów żywnościowo-żywieniowych ,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcji żywności, materiałów          i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz obrotu tymi artykułami,
 • nadzór sanitarny nad zakładami żywienia zbiorowego typu zamkniętego i otwartego oraz zakładami małej gastronomii,
 •  sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami ruchomymi i tymczasowymi oraz targowiskami,
 • nadzór sanitarny nad środkami transportu żywności,
 • udział w opracowaniu ognisk zatruć pokarmowych,
 • działania w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF,
 • opracowywanie bazy danych o podmiotach gospodarczych z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w ramach zawartych porozumień oraz z innymi służbami,
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, przedmiotów użytku i kosmetyków;
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw nie będących członkami Unii Europejskiej lub wywożonych do nich.

 

 • Do zadań Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego należy:
 •   
 •   a) w zakresie nadzoru epidemiologicznego:
 • dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej,
 • opracowywanie i wdrażanie programów i planów działań zapobiegawczych i przeciwepidemicznych,
 • nadzór i kierowanie opracowywaniem ognisk chorób zakaźnych,
 • opracowywanie meldunków i sprawozdań zachorowań na choroby zakaźne,
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych,
 • prowadzenie rejestracji chorób zakaźnych zgodnie z podziałem i symboliką zawartą w ICD-10 oraz materiałach Państwowego Zakładu Higieny,
 • współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych,
 •    b) w zakresie szczepień ochronnych:
 • prowadzenie zaopatrzenia oraz nadzór nad dystrybucją i wykorzystaniem szczepionek,
 •  nadzór nad wykonawstwem szczepień,
 • opracowywanie sprawozdań i analiz stanu uodpornienia dzieci i młodzieży,
 •   c) w zakresie nadzoru sanitarnego:
 • przeprowadzanie kontroli w placówkach służby zdrowia w zakresie przestrzegania warunków wynikających z odrębnych przepisów,
 • opracowywanie ocen stanu sanitarnego placówek służby zdrowia oraz pracy zespołów ds. zakażeń szpitalnych,
 • opiniowanie istniejących i nowo powstałych placówek medycznych w tym punktów szczepień.

 

Zakres działania Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska obejmuje:

 • Nadzór Higieny Komunalnej
 • Nadzór Higieny Pracy
 • Nadzór Higieny Dzieci i Młodzieży

     w zakresie Higieny Komunalnej:

 • nadzór w zakresie utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, solariów oraz środków transportu,
 • nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach i obiektach oraz opiniowanie programów postępowania z odpadami na wniosek samorządów,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie i organizowanie imprez masowych,
 • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym urządzeń do zaopatrywania w wodę do spożycia,
 • pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych,
 • ocena jakości wody oraz prowadzenia monitoringu w tym zakresie,
 • informowanie konsumentów o jakości wody,
 • nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wody w basenach kąpielowych i pływalniach,
 • wydawanie zgodny na stosowanie  materiałów, wyrobów i preparatów używanych w instalacjach i urządzeniach wodnych,
 • nadzór nad warunkami sanitarnymi przy czynnościach związanych z ekshumacją oraz przewożeniem zwłok i szczątków ludzkich,
 • załatwianie skarg ludności, dotyczących głównie złego stanu sanitarno-porządkowego posesji oraz ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla.

 

 w zakresie Higieny Pracy:

 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad zakładami produkcyjnymi niektórymi zakładami usługowo-handlowymi,
 • sprawowanie nadzoru nad prekursorami z grup II A-R i II B-R oraz współpraca z Policją w tym zakresie,
 •  nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w zakresie określonym w ustawie o substancjach i preparatach chemicznych,
 •  podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków zdrowotnych środowiska pracy, zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i chorób związanych z metodami pracy,
 • nadzór w zakresie przestrzegania w zakładach pracy przepisów o najwyższym dopuszczalnym stężeniu i natężeniu czynników szkodliwych dla zdrowia oraz stosowanie środków zapobiegawczych,
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • określanie rodzaju badań i pomiarów czynników środowiskowych występujących na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie oceny narażenia zawodowego pracowników,
 • planowanie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy,
 • udzielania porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie człowieka.

         w zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:

 • nadzór nad przestrzeganiem higieny procesu nauczania i wychowania,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów stanu sanitarnego  i bezpiecznych warunków nauki, wychowania oraz wypoczynku,
 • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii oraz domów dziecka,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia pomieszczeń w odpowiednie meble i sprzęt,
 • kwalifikacja obiektów wypoczynku zdrowotnego,
 • żywienie, dożywianie dzieci i młodzieży,
 • koordynacja zadań w zakresie identyfikowania, eliminowania  czynników szkodliwych dla zdrowia dzieci i młodzieży, zjawisk  utrwalających niepożądane i szkodliwe zachowania w zakresie źródeł emitowania czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zaniedbań w dziedzinie higieny osobistej dzieci i młodzieży,
 • egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek,
 • kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe,
 • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych,
 • ocena przygotowania palcówek do nowego roku szkolnego,
 • udział w pracach problemowych w zakresie higieny pracy ucznia i higieny środowiska szkolnego koordynowanych przez Państwowy Zakład Higieny,
 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie uczniów.

      

Do zadań   Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 • inicjowanie, koordynowanie działań w ramach światowych i ogólnopolskich akcji prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki HIV/AIDS, walki z narkomanią, nałogiem palenia tytoniu, racjonalnego odżywiania, umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • popularyzacja wiedzy o zdrowiu i higienie oraz prowadzenie działalności informacyjnej  i edukacyjnej,
 • współpraca z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,
 •  opracowywanie programów edukacyjnych i ich wdrażanie,
 • rozpoznanie i określanie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,
 • wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych w placówkach oświatowych i placówkach opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie szkoleń metodycznych dla koordynatorów programów edukacyjnych,
 • udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom oświaty i ochrony zdrowia w realizacji ich zadań prozdrowotnych.

 

Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych,
 • uzgadnianie  dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi stacji przy opiniowaniu dokumentacji,
 • kontrola przestrzegania przepisów pod względem higieniczno-zdrowotnym w trakcie budowy i przebudowy obiektów i urządzeń,
 •  udział w odbiorach obiektów budowlanych przekazywanych do użytkowania,
 • inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

 
1. Zakres wykonywanych badań w Oddziale Laboratoryjnym

Zakres wykonywanych badań w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli w ramach Sekcji Badań Higieny Środowiska, Sekcji Badań Środowiska Pracy i Sekcji Analiz Instrumentalnych obejmuje powiaty: zduńskowolski, poddębicki, łaski i sieradzki.
Oddział Laboratoryjny, uwzględniając specyfikę poszczególnych Sekcji wykonuje niżej wymienione badania i pomiary laboratoryjne:

1.1.      Sekcja Badań Higieny Środowiska:
Wykonuje badania:

  • w zakresie monitoringu grupy A i B wody, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  • wód z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli;
  • pływalni.

Wykonuje również podłoża bakteriologiczne dla potrzeb własnych Sekcji Oddziału Laboratoryjnego.

1.2.     Sekcja Badań Środowiska Pracy:
Wykonuje badania:

  • substancji chemicznych oraz hałasu w środowisku pracy i w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej;
  • pyłów przemysłowych w środowisku pracy;
  • pomiary w środowisku pracy:
   - oświetlenia;
   - warunków mikroklimatycznych.

           oraz pomiary w środowisku pracy i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej:

  • hałasu;
  • oświetlenia;
  • warunków mikroklimatycznych.

1.3.      Sekcja Analiz Instrumentalnych:
Wykonuje oznaczenia

 • pierwiastków metodą Spektrofotometrii Absorpcji Atomowej,
 • związków chemicznych metodą Chromatografii Gazowej.
Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.