Aktualności Komunikaty Struktura Zakres Działania Historia System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
www.pssezdunskawola.pl Strona główna    Kontakt   Polityka Jakości
Polityka Jakości


Polityka Jakości


Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli utrzymuje i doskonali wdrożony System Zarządzania zgodnie z  normą  PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", który  opisany jest w Księdze Jakości oraz związanych z nią procedurach ogólnych.

Celem wdrożonego systemu jakości jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnienie wymagań klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach.                 


Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do wysokiego poziomu usług, dobrej profesjonalnej praktyki oraz deklaruje, że badania i pomiary przeprowadzane będą zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta.
Deklarujemy, że wyniki badań i pomiarów wykonywane w Oddziale Laboratoryjnym są rzetelne, wiarygodne i użyteczne to znaczy takie, które pozwalają klientowi rozwiązać jego problemy.

W celu realizacji Polityki Jakości zapewniam :

  • środki finansowe dla osiągnięcia założonych celów jakościowych;
  • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu, któremu zapewnia się możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
  • odpowiednie wyposażenie pomiarowe, które podlega nadzorowi, we właściwy sposób jest  obsługiwane, wzorcowane i/lub sprawdzane;
  • odpowiednie pomieszczenia zapewniające właściwe warunki wykonywania badań.

Deklaruję swoje zaangażowanie w budowę i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania oraz ocenę jego skuteczności podczas przeprowadzanych corocznie przeglądów zarządzania

Odpowiedzialność za System Jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej powierzam Głównemu  Specjaliście ds. Systemu Jakości.

Za realizację Polityki Jakości i System Zarządzania oraz merytoryczną i techniczną działalność w  Oddziale Laboratoryjnym odpowiedzialnym czynię  Kierownika Oddziału Laboratoryjnego.
Za merytoryczne wykonywanie badań w poszczególnych Sekcjach odpowiedzialni są Kierownicy właściwych Sekcji Oddziału Laboratoryjnego.

Zobowiązuje Personel Laboratorium do znajomości i przestrzegania  dokumentacji systemu zarządzania oraz stosowania polityki jakości, a także procedur w swojej pracy.

Deklaruje, że wynagrodzenie personelu Oddziału Laboratoryjnego nie zależy od liczby wykonywanych badań, ani nie jest w żaden sposób związane z ich wynikami.Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Zduńskiej Woli

lek med. Ewa Hetlof

Zduńska Wola dnia 24.11.2011r

Start Aktualności Historia Struktura Zakres Działania Profilaktyka System Jakości Usługi Dla Klienta Przetargi Praca
Copyrights 2007 © PSSE w Zduńskiej Woli, Wszystkie Prawa Zastrzeżone.